maandag 27 april 2020

(English version below)

Op zoek naar de echt vermiste TB Peer (TB21CT7).

Virtuele wandeling door de fietsstraat in Peer.


Vandaag 16 jaar geleden, op 27 april 2004, werd ik lid op www.geocaching.com.
Mijn TB Peer, die ik op pad stuurde op 19 juni 2008, de dag waarop zijn maker (mijn vader) 90 jaar werd, is spoorloos sinds 23 oktober 2013. Op 17 februari 2014 heb ik hem op www.geocaching.com als vermist opgegeven. Hij had 7720,5 km op de teller.

Aan de hand van een Street View wandeling van een dikke 600m door de fietsstraat van het stadje Peer en de toegevoegde spoilers kan je zijn code gemakkelijk vinden en mag je hem (virtueel) grabben. Als je hem dan ook nog (virtueel) wil droppen in een cache in je woonplaats zal hij in dit corona-tijdperk heel wat (virtuele) kilometers kunnen maken.


Start op N51° 07.864  E005° 27.454. Rechts bevindt zich het verkeersbord Fietsstraat.


Ga in westelijke richting. Boven de straat hangt een spandoek met een smiley-peer. Noteer als a de letterwaarde van de eerste letter van het tweede woord op dit doek volgens a=1, b=2, enz. Op bovenstaande foto heb ik letters verwijderd.

a= ….


Even voor de bocht naar rechts, tegenover DE KROEG, staat een huis waar het raam links van de deur aan de binnenkant is afgeplakt. Welk is de laatste letter van de tekst achter het bovenste (horizontale) glas?

b= ….


Volg de fietsstraat door de bocht naar rechts te nemen. Als je verder gaat kom je langs de pomp met de peer. Ze staat op het marktplein op een betonnen sokkel die de vorm heeft van een regelmatige veelhoek. Hoeveel hoeken heeft die veelhoek?
 
c = ….


Een paar klikken verder zie je aan de linkerkant tegen een gevel een geel bord met blauwe rechthoeken en zwarte letters. Noteer de voorlaatste letter van de laatste familienaam.

d = ….

Op de gevel van het in Maaslandse renaissancestijl gebouwde stadhuis vind je het jaartal waarin het gebouwd is. Noteer als e het verschil tussen de twee laatste cijfers van dat jaartal.

e = ….


Verderop zie je aan je rechterkant, ongeveer tegenover de BNP PARISBAS FORTIS, wit op zwart, 4 woorden staan waaronder een Griekse letter. Welke letter komt het meest voor in die 4 woorden samen?

 f = ….
 


Ga rechts van de kerk tot op het einde van de fietsstraat. Rechts, bijna op de hoek, staat het bord dat aangeeft Einde Fietsstraat. Links op de hoek staat een bord P-route centrum dat parkeerplaatsen aanduidt.
Het aantal parkeerplaatsen in de Bomerstraat moet je stapeltellen.

g = ….

Noteer ook het laatste cijfer van het aantal parkeerplaatsen in de Kloosterstraat.
  
h = .... 


Met de gevonden gegevens kan je nu de code van TB Peer (6 karakters) samenstellen.


a + e (som omzetten naar een letter volgens a=1, b=2, enz.) / b / c-h / f / g / d 

(In plaats van de TB te discoveren....)En nu dan maar grabben en droppen 🍐!


THX.


Hub-Hub
 
==========================================================

English version.

Looking for the actually missing TB Peer (TB21CT7).

Virtual walk through the bicycle street in Peer.


Today 16 years ago, on April 27, 2004, I became a member at www.geocaching.com.
My TB Peer, which I released on June 19, 2008, the day his maker (my father) turned 90, has been missing since October 23, 2013. On February 17, 2014 I reported him missing at www.geocaching.com . He had travelled 7,720.5 km.

Using a Street View walk of more than 600m through the bicycle street of the town of Peer and the added spoilers, you can easily find his code and you can (virtually) grab it. If you also want to (virtually) drop it into a cache in your hometown, it will be able to make a lot of (virtual) kilometers in this corona era.


Start at N51 ° 07.864 E005 ° 27.454. To the right is the traffic sign Fietsstraat.

Head west. Above the street is a banner with a smiley pear. Note down the value of the first letter of the second word on this canvas according to a = 1, b = 2, etc. In the picture above I have removed letters.

a= ….


Just before the bend to the right, opposite "DE KROEG", there is a house where the window to the left of the door is taped on the inside. What is the last letter of the text behind the top (horizontal) glass?

b= ….


Follow the bicycle street by taking the bend to the right. If you go further you pass the pump with the pear. It stands on the market square on a concrete base that has the shape of a regular polygon. How many angles does that polygon have?
 
c = ….A few clicks further you will see a yellow sign on the left against a facade with blue rectangles and black letters. Write down the penultimate letter of the last family name.

d = ….

On the facade of the town hall built in Maasland Renaissance style you will find the year in which it was built. Note as e the difference between the last two digits of that year.

e = ….


Ahead you will see on your right, approximately opposite the BNP PARISBAS FORTIS, white on black, 4 words including a Greek letter. Which letter is most common in those 4 words?
 
 f = ….
 


Turn right from the church to the end of the bicycle street. On the right, almost on the corner, is the sign indicating end of  "Fietsstraat". On the left corner is a sign "P-route centrum" that indicates parking spaces.

The value of g is the digital root (= the value modulo 9) of the number of parking spaces in the Bomerstraat.

g = ….

Also note the last digit of the number of parking spaces in Kloosterstraat.
  
h = .... 


With the data found you can now compile the code of TB Peer (6 characters).


a + e (convert sum to a letter according to a = 1, b = 2, etc.) / b / c-h / f / g / d


(Instead of discovering the TB ....)
 


And now grab and drop 🍐!THX.


Hub-Hub
 
1 opmerking: